Общи условия на лоялна програма Бонус портфейл на Молив.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЛОЯЛНА ПРОГРАМА "БОНУС ПОРТФЕЙЛ".

Настоящият документ урежда правилата за участие и взаимоотношенията между участниците в лоялната програма на www.moliv.bg и организатора на програмата.  

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА “БОНУС ПОРТФЕЙЛ” (наричана по-долу за краткост ПРОГРАМАТА) – е организирана програма за преференции при пазаруване на интернет сайт www.moliv.bg. Съгласно програмата, участниците натрупват виртуални точки под формата на бонус, които могат да използват във вид на отстъпки при покупката на продукти в онлайн магазин www.moliv.bg.

ОРГАНИЗАТОР на програмата е НК Софтуер ООД, с ЕИК 202917868, адрес гр. Стара Загора, ул. Страцин 7, адрес за кореспонденция - гр. Бургас, ул. Дебелт 14.

УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА – е всяко дееспособно пълнолетно физическо лице или юридическо лице (чрез свой упълномощен представител), което е регистрирано в ПРОГРАМАТА по правилата определени от организатора.

БОНУС ПОРТФЕЙЛ е виртуална част от сайта, където УЧАСТНИКЪТ натрупва бонусите си, които са представени във вид на точки и които УЧАСТНИКЪТ може да използва за отстъпки при покупка в магазина.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ - част от сайта www.moliv.bg, където потребителите имат достъп след оторизиране с e-mail и парола. В потребителския профил потребителят може да управлява информацията, която е предоставил на ОРГАНИЗАТОРА, може да проследява своите поръчки в сайта, може да заявява и отказва услуги свързани с работата на сайта, може да вижда натрупаните бонуси от настоящата лоялна програма. Потребителският профил се използва и за идентифициране на УЧАСТНИКА от страна на ОРГАНИЗАТОРА и място където той може да изпраща известия и да показва релевантна информация.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Участието в ПРОГРАМАТА се урежда с настоящите Общи Условия, определени от  ОРГАНИЗАТОРА, в които той може да внася изменения. С включването в Програмата, Участникът декларира, че е запознат(а), разбира и се задължава да изпълнява условията и правилата на ПРОГРАМАТА и всички промени, които ОРГАНИЗАТОРА може да направи в тях.

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право едностранно да прави промени в условията и правилата на ПРОГРАМАТА без предварително да уведомява за това Участниците. Тези промени влизат в сила от момента на публикуване им в сайта www.moliv.bg. Смята се, че Участник в Програмата, който продължава да използва програмата и бонусите, които тя дава, както и ако не се е отказал изрично от участието си в програмата, след публикуването на промените в сайта www.moliv.bg, е запознат и е съгласен с направените промени в Условията и Правилата на Програмата.

Събраните бонуси не могат да се прехвърлят на друг Участник и не могат да бъдат предмет на спор от страна на Участника. Те не могат да се преобразуват в паричен еквивалент и да се предадат на Участника в брой или по безкасов път. При използване на бонусите не може да се връща ресто.

3. РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА

Участието в Програмата е доброволно и достъпно за всички регистрирани със собствен профил в сайта www.moliv.bg потребители. Участието в програмата става след регистриране на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ и съгласие за предоставяне на лични данни с маркетингови цели при регистрацията в сайта www.moliv.bg, като със същото действие се счита, че потребителят е приел и настоящите Общи условия. Счита се, че потребителят е законно представен с успешното си оторизиране в системата с потребителско име и парола. След тези действия потребителя става редовен УЧАСТНИК в програмата.

УЧАСТНИКЪТ в ПРОГРАМАТА гарантира, че всички предоставени от него данни в потребителски профил са достоверни. За УЧАСТНИЦИ, които са юридически лица се гарантира и законното представителство на лицето действащо от името на организацията. 

Регистрацията и участието в ПРОГРАМАТА е безплатно и не е обвързано с покупка от сайта www.moliv.bg.

БОНУСИТЕ, които са изобразени в БОНУС ПОРТФЕЙЛА на УЧАСТНИКА за удобство са представени във вид на брой точки, които НЕ представляват реална сума с която участника разполага в брой или да се имат предвид като наличност по банкова сметка или кредитна карта. БОНУСИТЕ в БОНУС портфейла на УЧАСТНИКА не могат да бъдат изтегляни в брой или превеждани по сметка. Те се отнемат от БОНУС ПОРТФЕЙЛА на УЧАСТНИКА при отказа му от участие в ПРОГРАМАТА. БОНУСИТЕ могат да се използват единствено като отстъпка при пазаруване на стоки и услуги от магазина www.moliv.bg по правилата на настоящите Общи условия.

4. НАЧИСЛЯВАНЕ НА БОНУСИ

УЧАСТНИК в ПРОГРАМАТА натрупва БОНУСИТЕ в своя БОНУС ПОРТФЕЙЛ в резултат на осъществени покупки или действия в онлайн магазина www.moliv.bg, както и чрез действия в други платформи свързани с него - например профил в социалните мрежи или е-мейл изпратен от името на магазина.

Натрупването на БОНУСИ става по един от следните начини:

УЧАСТНИКЪТ получава БОНУС на стойност 5 точки еднократно при регистриране на профил в сайта и съответно стартиране на участието си в програмата.

Чрез покупка на стоки или услуги в интернет магазина www.moliv.bg. УЧАСТНИКЪТ получава БОНУС на стойност 1 точка за всеки 15 лева, които реално да плати за поръчка в магазина (6,67% от стойността на поръчката). Бонусът се начислява след потвърждаване на покупката и получаване на сумата по поръчката от ОРГАНИЗАТОРА.

УЧАСТНИКЪТ получава БОНУС на стойност 10 точки еднократно при осъществяване на първата си поръчка, която е реално платена. Бонусът се начислява след потвърждаване на покупката и получаване на сумата по поръчката от ОРГАНИЗАТОРА.

Чрез  изразяване на мнение (ревю) на продукт в сайта www.moliv.bg. УЧАСТНИКЪТ получава БОНУС на стойност 2 точки за всяко одобрено от ОРГАНИЗАТОРА ревю на продукт или услуга.

Чрез споделяне на страница, определена от ОРГАНИЗАТОРА, в социалните мрежи УЧАСТНИКЪТ получава БОНУС на стойност 1 точка.

Чрез еднократни кодове с посочена стойност, които добавят съответния брой точки в БОНУС ПОРТФЕЙЛА.  

Чрез други активности, УЧАСТНИЦИТЕ могат да натрупват Бонуси, като вземат участие и изпълняват условията на специалните предложения на ОРГАНИЗАТОРА, информацията за които се публикува на сайта www.moliv.bg или се изпраща на електронната поща, с SMS или по друг начин, предвиден от ОРГАНИЗАТОРА.

Размерът на начислените БОНУСИ е неограничен. Начислените БОНУСИ могат да бъдат видени в профила на УЧАСТНИКА.

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя реда за начисляване на БОНУСИТЕ. За тези изменения Участниците в Програмата се уведомяват чрез настоящите Общи условия или по друг начин, предвиден от ОРГАНИЗАТОРА. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да отнеме погрешно начислени БОНУСИ.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОНУСИТЕ

БОНУСИТЕ събрани в БОНУС ПОРТФЕЙЛА могат да бъдат използвани само в онлайн магазин www.moliv.bg. БОНУСИТЕ могат да се използват само при пазаруване в интернет магазина и не се изплащат в паричния си еквивалент.
 
БОНУСИТЕ в БОНУС ПОРТФЕЙЛА са представени в вид на брой точки, като съотношението е 1 точка е равна на 1 лев (1 точка = 1 лев). При използване, намаляват сумата на поръчката с еквивалента на сумата в левове спрямо посоченото съотношение, с максималния дял от сумата на поръчката, която може да бъде заплатена с бонус точки, описано по-долу. БОНУСИТЕ могат да бъдат използвани само ако потребителя се е оторизирал в системата чрез своите потребителско име и парола и пазарува със своя профил.
 
Стоки и услуги не могат да бъдат закупувани изцяло с бонус точки.
 
При покупка в количката за пазаруване се визуализира максималната сума от бонус портфейла, която може да се използва като отстъпка в текущата поръчка. Тя се формира от наличните в момента БОНУСИ в БОНУС ПОРТФЕЙЛА, но не повече от 10% от стойността на стоките в количката, т.е. максималната стойност на отстъпките, които УЧАСТНИКЪТ може да получи, чрез бонусите си е 10%. Под стойност на стоките в поръчката се имат предвид единствено стоките в нея. Всички допълнителни такси (наложен платеж или др.), както и стойността на доставката се заплащат отделно и не може да се ползва отстъпка по настоящата ПРОГРАМА.
 
БОНУСИТЕ могат да се използват и за стоки в промоция (с намалени цени). При изчисляване на максималния БОНУС за поръчката се взема предвид намалената цена, действаща в момента. БОНУСИТЕ в БОНУС ПОРТФЕЙЛА не могат да се прилагат и за групи стоки, които ОРГАНИЗАТОРЪТ предварително е обявил за неучастващи в ПРОГРАМАТА.
 
УЧАСТНИК не може да откаже използване на БОНУСА за текущата поръчка и да запази количеството бонуси в своя БОНУС портфейл. УЧАСТНИКЪТ не може да използва частична отстъпка, а трябва да използва максималната възможна отстъпка.
 
При използване на БОНУС от страна на УЧАСТНИКА, неговата стойност се отнема от БОНУС ПОРТФЕЙЛА веднага след формиране на поръчка от страна на УЧАСТНИКА. При положение, че поръчката бъде отказана от клиента или неизпълнена от страна на ОРГАНИЗАТОРА поради недостатъчна наличност или друга причина, използваният БОНУС за поръчката се възстановява в БОНУС ПОРТФЕЙЛА на УЧАСТНИКА. Ако поръчката бъде изпълнена дори частично - възстановява се еквивалентната част от неизпълненото.
 
При връщане на стоки от клиента в установения срок по реда описан в Общите условия на www.moliv.bg използваните бонуси не се възстановяват. Възстановява се само реално заплатената сума от клиента без стойнстта на бонусите използвани при поръчката.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

УЧАСТНИКЪТ има право по всяко време да прекрати участието си в ПРОГРАМАТА, като заяви това по електронен път с писмо на е-мейл orders@moliv.bg. Заявката за прекратяване трябва да бъде изпратена от е-мейл адреса, с който участникът е регистриран в сайта. Всички неизползвани БОНУСИ автоматично ще се анулират в момента на прекратяването на участието в ПРОГРАМАТА.

Участието в Програмата е безсрочно, освен ако не е прекратено съгласно настоящите Условия и Правила на Програмата или не е прекратено от страна на ОРГАНИЗАТОРА заради неизпълнение на тези ОБЩИУСЛОВИЯ или съгласно Декларацията за събиране, обработка и съхранение на лични данни в сайта moliv.bg.

Участието в програмата се прекратява и при заявление за заличаване на лични данни по реда в Декларацията за събиране, обработка и съхранение на лични данни в сайта moliv.bg.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящата програма може да бъде прекратена от страна на ОРГАНИЗАТОРА изцяло, по негова преценка по всяко време, като той се задължава да обяви прекратяването на ПРОГРАМАТА 30 дни предварително на видно място в сайта www.moliv.bg.

ОРГАНИЗАТОРЪТ може да прекрати участието в програмата на УЧАСТНИК, който нарушава настоящите условия или опитва да натрупва бонуси и да ги използва по нечестен начин.

За всички неуредени в този документ въпроси се прилагат Общите условия на сайта и българското законодателство.